โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน

30 ส.ค. 62

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน ในระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

กิจกรรมการสานตะกร้าพลาสติกเดคูพาจ ในระหว่างวันที่ 26 – 2 7 สิงหาคม 2562

กิจกรรมการทำขนมกลีบลำดวน วันที่ 28 สิงหาคม 2562

กิจกรรมการทำช่อตุ๊กตารับปริญญา วันที่ 29 สิงหาคม 2562

กิจกรรมการเลี้ยงหนูนาในกลุ่มเกษตรกร วันที่ 30 สิงหาคม 2562