โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปี 2566 การทำไส้อั่ว

28 มิ.ย. 66

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนประจำปี 2566 ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมเรื่องการทำไส้อั่ว โดยวิทยากรให้ความรู้จากนางจุรีรัตย์ นาวิเศษ ตำแหน่ง ครู กศน. บ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน