โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปี 2566 การทำขนมไทย ซาหริ่ม ทับทิมกรอบ

27 มิ.ย. 66

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปี 2566 ประกอบด้วยกิจกรรมจัดอบรมเรื่อง การทำขนมไทย ซาหริ่ม ทับทิมกรอบ โดยวิทยากรให้ความรู้จาก นางจุรีรัตย์ นาวิเศษ ตำแหน่ง ครู กศน. บ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน