โครงการส่งเสริมอาชีพการทำบล็อคสกรีนเสื้อยืดของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

24 ส.ค. 64

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการทำบล็อคสกรีนเสื้อยืดของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลบ้านเขว้า โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ