โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 6

15 ก.ย. 64
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 6
ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ