โครงการสานเสริมพลังผู้สูงอายุและภาคีขับเคลื่อนดำเนินงานก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

27 ธ.ค. 61

โครงการสานเสริมพลังผู้สูงอายุและภาคีขับเคลื่อนดำเนินงานก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ด้านสุขภาพ โภชนาการ ในวันที่ 13 ธ.ค. 61

ด้านการออม ในวันที่ 19 ธ.ค. 61

ให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ในวันที่ 26 ธ.ค. 61