โครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ ประจำปีพ.ศ.2561

24 ต.ค. 61

ตามคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนนี วันที่21ตค2561ของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้ประจำชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าของแผ่นดินที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักาาต้นไม้ที่ปลูกไว้เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี2561 ด้วยการจัดกิจกรรมบำรุงต้นไม้ พรวมดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ