โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการประจำปี 2566

31 พ.ค. 66

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการประจำปี 2566 ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลคนพิการและกิจกรรมออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 เดือนระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2566 โดยวิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลบ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน