โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566

09 ส.ค. 66

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ วิทยากรให้ความรู้จากนางสาวนิภารัตน์ พรหมผุย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 54 คน