โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566

10 ส.ค. 66

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นาย ธวัช จินชัยนายกเทศมนตรีมอบหมาย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ในโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2566 ณ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลบ้านเขว้า