โครงการฝึกอาชีพการทำไส้กรอกอีสานและขนมปุยฝ้ายนมสดสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2566

27 เม.ย. 66

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้าในนามประธานศูนย์บริการคนพิการ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพการทำไส้กรอกอีสานและขนมปุยฝ้ายนมสดสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2566 โดยวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิและกศน. อำเภอบ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน