โครงการฝึกอาชีพการทำสลัดโรลสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2562

21 ส.ค. 62

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า