โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2567

12 มิ.ย. 67

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า หัวหน้าสำนักปลัด คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2567 ประกอบด้วยกิจกรรมจัดอบรมเรื่อง การฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย และป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลบ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งทั้งสองแห่ง จำนวน 60 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า