โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2567 (อบรมด้านนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ)

12 มิ.ย. 67

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2567 ประกอบด้วยกิจกรรมจัดอบรมเรื่อง ด้านนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยให้ความรู้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร จุลมาศ วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งทั้งสองแห่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน