โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2567 (อบรมเรื่อง กายอุปกรณ์ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุ)

12 มิ.ย. 67

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00น. นาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี 2567 ประกอบด้วยกิจกรรมจัดอบรมเรื่อง กายอุปกรณ์ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุ วิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลบ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งทั้งสองแห่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน