โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

16 ก.พ. 67

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านเขว้า ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า
ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าของและจรจัด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
สรุปรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดังนี้ สุนัข 639 ตัว และ แมว 361 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,000 ตัว