โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัยปี พ.ศ.2565

17 มี.ค. 65

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ร่วมกับ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัยปี พ.ศ.2565 ให้กับนายแนม แว่นทิพย์ อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 711ม.2 ต.บ้านเขว้า โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน22500 บาท