โครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 อาชีพที่ส่งเสริม”ขนมไทยประยุกต์(ขนมใส่ไส้และขนมฟักทองไส้กะทิ)

08 ก.พ. 67

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
ได้ ฝึกภาคปฏิบัติ การทำขนม ใส่ไส้ในภาคเช้า และภาคบ่ายได้สอนการทำขนมฟักทองไส้กะทิ ตามโครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 อาชีพที่ส่งเสริม”ขนมไทยประยุกต์(ขนมใส่ไส้และขนมฟักทองไส้กะทิ)” โดยมีกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน