โครงการตลาดสดดีมีมาตรฐาน อาหารปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย สุขภาพอนามัยแข็งแรง

26 ก.ค. 65

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดณ อาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะสระหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด มีผู้ประกอบการตลาดสดเข้าร่วมโครงการจำนวน 350 คน โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า