โครงการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566

25 ส.ค. 66
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม.หมู่ 2 บล็อคสระหลวง ออกดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 (ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่เป็นโรคเบาหวานและอยู่ในพื้นที่)พร้อมให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 65 ราย ผลจากการคัดกรองมีดังนี้
– กลุ่มปกติ 54 ราย  – กลุ่มเสี่ยง 6 ราย  – กลุ่มสงสัยรายใหม่ 4 ราย

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม.หมู่ 12 ออกดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 (ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่เป็นโรคเบาหวานและอยู่ในพื้นที่)พร้อมให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 90 ราย

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม.หมู่ 14 ออกดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 (ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่เป็นโรคเบาหวานและอยู่ในพื้นที่)พร้อมให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 310 ราย

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม.หมู่ 2 บล็อคหนองเคออกดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 (ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานและอยู่ในพื้นที่)พร้อมให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยง ณ ศาลาหนองเค โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 85 ราย

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม.หมู่ 2 บล็อคตะคร้อ ออกดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 (ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานและอยู่ในพื้นที่)พร้อมให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยง ณ ศูนย์สุขภาพตะคร้อ (บ้านอสม.ฉวีวรรณ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 110 ราย

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม.หมู่ 13 ออกดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 (ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานและอยู่ในพื้นที่)พร้อมให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยง ณ วัดศาลาลอย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 310 ราย

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ห้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม.หมู่ 2 บล็อคกลาง ออกดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 (ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานและอยู่ในพื้นที่)พร้อมให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยง ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน บล็อคกลาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 135 ราย

วันที่ 22 สิงหาคม 2566  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม.หมู่ 1 ออกดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 (ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานและอยู่ในพื้นที่)พร้อมให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยง ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ม.1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 450 ราย

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม.หมู่ 11 ออกดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 (ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานและอยู่ในพื้นที่)พร้อมให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยง ณ ศาลาSML ม.11 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 190 ราย