โครงการชัยภูมิบ้านสวยเมืองสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

13 มิ.ย. 61

เทศบาลตำบลบ้านเขว้าดำเนินการตามโครงการชัยภูมิบ้านสวยเมืองสุข กิจกรรมเทศบาลตำบลบ้านเขว้าใส่ใจความสะอาด โดยเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมกับจิตอาสาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้าทุกหมู่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่ชุมชน วัด และสถานศึกษา