โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีอันตรายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

24 ส.ค. 65

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีอันตรายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ณ ศาลาเอนกประสงค์ SML หมู่ที่ 11 โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ซึ่งโรงพยาบาลบ้านเขว้าเป็นหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงหรือผู้ใช้สารเคมีในการเกษตร วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ