โครงการขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต

08 ก.ย. 60

8 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกรับบริจาคขยะรีไซเคิลตามโครงการขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทุกชุมชนทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเป็นอย่างดี