แสดงความยินดีกับนายช่างโยธาในสังกัดกองช่างที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

10 เม.ย. 66

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ภายใต้การนำของนายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และศักยภาพ จึงได้สนับสนุนให้ นายสราวุธ ชมศรี ตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมกับกับดูและงานด้านวิศวกรรมของเทศบาล ให้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และสามารถสอบผ่านในระดับภาคีวิศวกร ทำให้เทศบาลตำบลบ้านเขว้า มีวิศวกรที่มีใบ กว.มาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จึงขอแสดงความยินดีกับ นายสราวุธ ชมศรี มา ณ โอกาสนี้