แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว

11 ม.ค. 66

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566  เป็นการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กำหนดการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วน ในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ