เวทีจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

21 ก.พ. 63

กองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมกิจกรรมเวทีจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามลีเวอร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้จัดให้ท่านรองณรงค์ วรรณชาติ และคณะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโดยแอร์โรบิกแดนซ์