เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ปกครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563

16 ธ.ค. 62