เทศบาลบ้านเขว้าจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

28 มิ.ย. 64

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า