เทศบาลบ้านเขว้าจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

29 มิ.ย. 64

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า