เทศบาลตําบลบ้านเขว้ามอบกระเบื้องลอนคู่ จำนวน 50 แผ่นให้กับผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส

12 มิ.ย. 67

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายวุฒิ นนท์ภักดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล
บ้านเขว้า นางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเขว้า ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าพนักงานพัสดุมอบกระเบื้องลอนคู่ จำนวน 50 แผ่นให้กับผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส นางแก้ว กุมภาว์ อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 198 หมู่ 12 ที่ขอรับกระเบื้องลอนคู่เพื่อใช้ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย