เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะและใช้ประโยชน์จากขยะ (3Rs) และจัดการสิ่งแวดล้อม

14 ก.ค. 66
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะและใช้ประโยชน์จากขยะ (3Rs) และจัดการสิ่งแวดล้อม จากเทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 คน ณ บริเวณอาคารโดมสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ประธานสภา/สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล และสมาชิก อถล.ร่วมต้อนรับ