เทศบาลตำบลบ้านเขว้า สรุปข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

30 พ.ย. 65

ตามที่นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน ลงพื้นที่สนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมาย 100 % ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้สรุปข้อมูล พร้อมจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานที่เกียวข้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว มีผลการดำเนินงานดังนี้
หมู่ที่ 1. 524 ครัวเรือน/ถัง
หมู่ที่ 2. 241 ครัวเรือน/ถัง
หมู่ที่ 11. 175 ครัวเรือน/ถัง
หมู่ที่ 12. 125 ครัวเรือน/ถัง
หมู่ที่ 13. 175 ครัวเรือน/ถัง
หมู่ที่ 14. 236 ครัวเรือน/ถัง
รวมทั้งสิ้น 1,476 ครัวเรือน/ถัง
ส่วนที่ไม่มีพื้นที่ที่ดินจัดทำถังขยะเปียก จำนวน 556 ครัวเรือน
สรุปข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียก รวมกับข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ จำนวน 2,032 ครัวเรือน ครบตามเป้าหมาย 100 %

รายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :