เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมรณรงค์การจัดการน้ำเสียในชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

22 เม.ย. 65

เทศบาลตำบลบ้านเขว้าขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การบำบัดน้ำเสียในชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยการติดตั้งถังดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อลดมลพิษจากน้ำเสียในชุมชน ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด