เทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมมอบป้ายตามโครงการปรับแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และมอบป้ายตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

12 มิ.ย. 67

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าพร้อมด้วยนายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายธมกร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายบุญหนา มั่งมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวตะวัณนา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า นายนิวัตน์ สว่างแสง รองประธานสภาฯ นายชวนินทร์ แย้มนุ่น สมาชกสภา นางปัญญาพร คุ้มเขว้า สมาชิกสภา นางสาวจีรภา ปราบคะเชนทร์สมาชิกสภา ร่วมมอบป้ายตามโครงการปรับแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย นางจั๊ด พลลุน อายุ 66 ปีบ้านเลขที่ 76 ม.1
และมอบป้ายตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการนางสาววาสนา แหนขุนทด อายุ 62 ปีบ้านเลขที่ 72 ม.11โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์งบประมาณในการก่อสร้างหลังละ 40,000บาท