เทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ชัยภูมิ ออกประเมินห้องน้ำของผู้สูงอายุภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ(บ้านสบายเพื่อยายตา)

06 มี.ค. 67

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 11.00น.วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 11.00น.กองสวัสดิการสังคม,กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ชัยภูมิ ออกประเมินห้องน้ำของผู้สูงอายุภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ(บ้านสบายเพื่อยายตา)ประจำปีงบประมาณ2567 รายน.ส.วิไล กาลเวลา อายุ 60 ปีเพื่อขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องน้ำจากการเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ(บ้านสบายเพื่อยายตา)ประจำปีงบประมาณ2567 รายน.ส.วิไล กาลเวลา อายุ 60 ปีเพื่อขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องน้ำจากการเคหะแห่งชาติ