เทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)

28 มิ.ย. 65

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า นำโดยนายธวัชจินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565 โดยการจัดกิจกรรมดังนี้
1 .วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง ทีมทต.บ้านเขว้าร่วมตัวแทนส่วนราชการ กับทีม สภ.บ้านเขว้า เพื่อกีฬา ต้านยาเสพติด
2.วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมแสดงพลังต้านยาเสพติด ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากภาคประชาชน แสดงเจตนารมณ์ ไม่เสพ ไม่ค้า ไม่พึ่งพายาเสพติด
3.วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมคนรักสุขภาพต้านยาเสพติด โดยกลุ่มบ้านเขว้ารักสุขภาพ
มีผู้ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในทั้ง 3 กิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 140 คน