เชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2

09 ส.ค. 64