เชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

31 พ.ค. 64