ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง

22 มี.ค. 65

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00น. นายอำเภอบ้านเขว้า ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจ.ชัยภูมิ พมจ.ชัยภูมิ เทศบาลบ้านเขว้า นำโดย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11,อสม.หมู่ 11,อสม.หมู่1 ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นางสาวบุญรอด เหลาหวาย
2. นางสาวชั้น เหลาหวาย
พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ถุงยังชีพและสอบข้อเท็จจริง เพื่อส่งต่อขอความช่วยเหลือ โดยการทำบัตรผู้พิการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้มีรายได้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาต่อไป