ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน รวมถึงการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท พร้อมกับให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกหมู่ 12 หมู่ 13 และ หมู่ 14

20 ก.ค. 66

วันที่ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. หมู่ 12 หมู่ 13 และ หมู่ 14 ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน รวมถึงการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท พร้อมกับให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก