อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

02 มี.ค. 65

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีกิจกรรมการสร้างเพจ การสร้างร้านค้าออนไลน์ มีกลุ่มเป้าหมาย 15 คน ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.