อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 20 ส.ค. 64

20 ส.ค. 64

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ม.14 จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม เทศบาลบ้านเขว้า โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ