องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

02 มิ.ย. 65

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า