หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

24 ก.ย. 61