สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ลงติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

12 ก.ค. 66

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00น.นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมนำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ลงติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของนางอำพร ถนอมชัย บ้านเลขที่ 224/2 ม.12 ตำบลบ้านเขว้า