วัันที่ 6 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

06 มี.ค. 62

วัันที่ 6 มีนาคม 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะหลวง ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประชาชนให้ความสนใจ พาสุนัขและแมวมารับวัคซีนจำนวมากค่ะ