วันนี้ 8 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขฯออกดำเนินกิจกรรมรับขยะในกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต ประจำเดือน มีนาคม

08 มี.ค. 62

วันนี้ 8  มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ออกดำเนินกิจกรรมรับขยะในกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต

ประจำเดือน มีนาคม ทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า