วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับเชิญให้เป็นทีมวิทยากรต้นแบบ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะต้นทางสู่การบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2563

25 ส.ค. 63

วันนี้25สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้รับเชิญให้เป็นทีมวิทยากรต้นแบบ
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะต้นทางสู่การบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2563 ณ อบต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน