วันนี้ 8 ส.ค.2562 กองสาธารณสุขฯ ทต.บ้านเขว้า ดำเนินการออกรับขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต ประจำเดือน สิงหาคม ในเขตเทศบาลฯทั้ง6ชุมชน สมาชิก 647คน ปริมาณขยะ5.5ตัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบคะ

09 ส.ค. 62