วันนี้ 3กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

03 ก.ค. 62

วันนี้ 3กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ